Η λειτουργία του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την οικονομική υποστήριξη, βοήθεια και ενθάρρυνση από Οργανισμούς και Προγράμματα όπως το USAID, το EEA & Norway Fund , το UNDP-ACT, το De Minimis, κα.

usaidActive citizens fundundpde-minimisnicosia municipalitybritish council